Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

See Privaatsuspoliitika kehtib alates 15. detsembrist 2021.

 

d.one eesti OÜ austab Veebilehe Külastajate privaatsust, seetõttu kogub, salvestab, kasutab ja avalikustab Teie Isikuandmeid, mis on esitatud Veebilehe kasutamisel, ainult nii, nagu on kirjeldatud käesolevas Privaatsuspoliitikas ja/või kohaldatavates õigusaktides, sealhulgas 27. aprilli 2016 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Direktiiv 95/46 / EÜ.

 

1.        Üldsätted

1.1.     Käesolev privaatsuspoliitika on Eeskirja lahutamatu osa.  Selles Privaatsuspoliitikas suure tähega kirjutatud mõistetel ja terminitel on tähendus, mis on kindlaks määratud Veebilehe kasutamise korras.

1.2.      Veebilehe kaudu Isikuandmeid edastades, samuti veebilehe muude funktsioonide kasutamisel väljendate oma nõusolekut, et nõustute Eeskirjadega, sealhulgas ka käesoleva Privaatsuspoliitikaga, ning et Teie Isikuandmeid töödeldakse ettevõttes d.one eesti OÜ käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

1.3.      See Privaatsuspoliitika on kohustuslik kõigile isikutele, kes külastavad veebilehte ja/või soetavad kaupu ja kasutavad veebilehte või selle mis tahes osa, samuti mis tahes teenuseid, tööriistu või muud veebilehe sisu.  Kui Te ei nõustu selle Privaatsuspoliitikaga, siis ei tohi Te kasutada Veebilehte ega mingeid sellel pakutavaid teenuseid, tööriistu ega muud veebilehe sisu.

1.4.      d.one eesti OÜ jätab endale õiguse muuta aeg-ajalt omal äranägemisel (sealhulgas muuta, redigeerida, täiendada, tühistada, kustutada) käesolevat Privaatsuspoliitikat või selle mis tahes osa ja sellega seonduvat teavet Veebilehe kasutamiskorras sätestatud Eeskirja muutmise korras.

1.5.      d.one eesti OÜ jätab endale õiguse ilma Teid ette teavitamata muuta, modifitseerida, lisada, eemaldada, mitte pikendada, kustutada või lõpetada omal äranägemisel Veebilehe mis tahes osa.

2. Isikuandmete kogumine ja kategooriad

2.1.      Iga kord, kui külastate Veebilehte, salvestavad meie serverid ajutiselt teabe sisselogiva seadme kohta sisselogimise faili. Selle protseduuri käigus olenemata Teie toimingutest kogutakse ja salvestatakse automaatselt järgmisi andmeid seni, kuni need kustutatakse automaatselt ja/või käsitsi, st. sisselogiva arvuti IP-aadress, ühenduse loomise kuupäev ja kellaaeg, teave Teie kasutatava brauseri ja selle versiooni kohta, seadme tüüp, samuti muud tehnilised andmed. Seda teavet kogutakse ja töödeldakse selleks, et Külastajatel oleks võimalik meie Veebilehte kasutada (sisse logida), et oleks tagatud süsteemi pidev turvalisus ja stabiilsus ning oleks tagatud võrgutaristu tehniline haldus ning optimeeritud d.one eesti OÜ teenusepakkumised ja sisestatistika eesmärgil.  Lisaks võidakse IP-aadressi uurida ja kasutada Eeskirjade rikkumise, Veebilehe taristu vastu suunatud rünnete korral, statistilistel eesmärkidel ja muudel käesolevas Privaatsuspoliitikas või kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.2.      Kauba ostmisel palume Teil esitada ning kogume ja säilitame Isikuandmeid, mille järgi saame Teid tuvastada.  Sel juhul võidakse koguda ja säilitada järgmisi isikuandmeid:

2.2.1.   eesnimi ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, postiindeks, maakond, linn, KMKR kood, aadress arve esitamiseks;

2.2.2.   kui Kaubad soovitakse saada teisel, mitte arve esitamise aadressil – Kauba kohaletoimetamise aadress, saaja eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, ettevõtte nimetus (kui saaja esindab juriidilist isikut);

2.2.3.   kui Ostjat esindab tema töötaja – tema töökoha e-posti aadress, telefoninumber, eesnimi, perekonnanimi, teave subjekti kohta, mida isik esindab;

2.2.4.   Kauba hinna tagastamise eesmärgil võidakse koguda pangakontode numbreid (ainult nendelt Ostjatelt, kes Kauba tagastavad);

2.2.5.   kui Ostja soovib saada Arvet, siis Arvete väljastamise ja vastuvõtmise eesmärgil - finantsinformatsioon (Kauba hind, käibemaksukohustuslase kood);

2.2.6.   muu teave, mis on seotud Teie toimingutega Veebilehel Kaupade ostmisel, sealhulgas meile saadetud kirjad.

2.3.      Tulevikus võime paluda esitada lisateavet, mis aitaks meil kohandada veebilehte Teie vajadustele paremini ja/või pakkuda Teile aktuaalset teavet. 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, kasutamine, säilitamine

3.1.      Isikuandmete kogumise põhieesmärk on tagada, et Veebilehel tehtavad toimingud ja Kauba ostmine oleks sujuvad, turvalised, tõhusad ja teostatud. Teid on teavitatud, et me kasutame Teie Isikuandmeid selleks, et:

3.1.1.   sõlmida ja täita Teiega Kauba ostu-müügilepinguid (sh korraldada Kauba kohaletoimetamist, hoida ja kaitsta Teie ja d.one eesti OÜ rikutud õigusi ja õigustatud huve, korraldada kaubaarveldusi ja täita muid ostu-müügisuhtest tulenevaid kohustusi);

3.1.2.   täita d.one eesti OÜ õigusaktidest tulenevaid nõudeid, sh hallata olemasolevaid materiaalseid ja rahalisi vahendeid, korraldada d.one eesti OÜ raamatupidamist;

3.1.3.   ennetada, avastada ja uurida potentsiaalselt keelatud või ebaseaduslikku tegevust veebilehel;

3.1.4.   muudel käesolevas Privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, samuti muudel eesmärkidel, mis on määratud konkreetsel juhul, kui teavet kogutakse.

3.2.      Teie isikuandmeid ei kasutata otseturunduse eesmärgil ilma Teie eraldi antud nõusolekuta. Igal juhul ei tohi Te keelduda d.one eesti OÜ-lt haldusinfo saamisest, mis on seotud Kauba ostmise, d.one eesti OÜ teenuste või Veebilehega (sh Eeskirjad).  Lisaks ei saa Te loobuda d.one eesti OÜ saadetud teadetest, mis sisaldavad juriidilist teavet Kauba ostmise ja/või Veebilehe kasutamise kohta.

3.3.      Käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud Isikuandmete kogumise eesmärkide täitmise tagamiseks säilitatakse Teie Isikuandmeid mitte kauem kui 3 (kolm) aastat pärast Kauba ostmist, välja arvatud juhul, kui mõningate Teie Isikuandmete säilitamine on d.one eesti OÜ-l kohustuslik õigusaktide järgi (raamatupidamise eesmärgil töödeldavaid ja arvetele märgitud Isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat).

4. Isikuandmete avalikustamine

4.1.      Me võime teie isikuandmeid avaldada ainult seaduslikul alusel (näiteks kui seda nõuab seadus, teiega sõlmitud lepingu alusel või meil on teie selgesõnalt väljendatud nõusolek). Selline teave avalikustatakse kooskõlas Leedu Vabariigi kehtivate seaduste ja määrustega.

4.2.     Teid on teavitatud, et me võime anda teie Isikuandmeid edasi:

4.2.1.   kolmandatele osapooltele – teenuste osutajatele, kes osutavad Kaupade kohaletoimetamise teenuseid, sealhulgas, kuid piirdumata, UAB DPD Lietuva, juriidilise isiku registrikood 111639299, registreeritud asukohaaadress Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., Leedu Vabariik, UAB DHL LIETUVA,  juriidilise isiku registrikood 111529785, registreeritud asukohaaadress Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius, Leedu Vabariik, AB Lietuvos paštas, juriidilise isiku registrikood 121215587, registreeritud asukohaaadress J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Leedu Vabariik, samuti ka maksete kogumise teenuseid pakkuvatele subjektidele, sealhulgas ka maksesüsteemile Paysera LT UAB, juriidilise isiku registrikood 300060819, registreeritud asukohaaadress Mėnulio g. 7, Vilnius, Leedu Vabariik;

4.2.2.   teenuste osutajatele, kes tegutsevad Isikuandmete volitatud töötlejatena, ja osutavad teenuseid, mis on seotud Veebilehel hoolduse ja IT teenustega, sealhulgas ka UAB GoIT, juriidilise isiku registrikood 168683016, registreeritud asukohaaadress Žalgirio g. 88, Vilnius, Leedu Vabariik, samuti ka teiste teenuste osutajatele, kes osutavad teenuseid lepingute alusel, mis on sõlmitud d.one eesti OÜ-ga ja aitavad d.one eesti OÜ tegeleda äritegevusega või teha teatud operatsioone, sealhulgas ka IMG Numeri OÜ, juriidilise isiku registrikood                            10203098, kes osutab d.one eesti OÜ-le raamatupidamisteenuseid;

4.2.3.   Õigusaktides ja ametiasutustes, sealhulgas Leedu Vabariigi Rahandusministeeriumi juures asuvas Riiklikus Maksuinspektsioonis sätestatud juhtudel;

4.2.4.   teistele kolmandatele isikutele, kui te esitate vastava taotluse esitada teie isikuandmed (või kolmandatele isikutele kellest on teile selgelt teatatud muul viisil ja/ või on saadud teie nõusolek ja teabe esitamises lepitakse kokku kasutades konkreetset teenust);

4.2.5.   teistele ärisubjektidele, d.one eesti OÜ ühinemise teise juriidilise isikuga või omandamise korral.

5. Teie kui Isikuandmete subjekti õigused

5.1.      Teil kui Isikuandmete subjektil on kõik kohaldatavates õigusaktides sätestatud õigused, sealhulgas järgmised:

5.1.1.   Õigus tutvuda enda Isikuandmetega. Võite tutvuda oma Isikuandmetega, mida töötleb ettevõte d.one eesti OÜ. Võite saada teavet selle kohta, kuidas neid kogutakse, kui kaua Teie andmeid säilitatakse ning kes ja millises mahus saab Teie kohta andmeid. Kuid Teie andmetega tutvumise õigus võib olla õigusaktidega piiratud;

5.1.2.   Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist. Võite nõuda, et d.one eesti OÜ parandaks Teie kohta töödeldavaid Isikuandmeid, kui need on ebaõiged, ebatäpsed või puudulikud;

5.1.3.   Õigus mitte nõustuda. Teatud asjaoludel on Teil õigus mitte nõustuda oma Isikuandmete töötlemisega, sealhulgas juhul, kui Teie Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel.  Samuti on Teil õigus mitte nõustuda, et me kasutaksime Teie isiklikku teavet otseturunduse eesmärkidel (ainult siis, kui töötleme andmeid nendel eesmärkidel);

5.1.4.   Õigus piirata Isikuandmete töötlemist. Kui arvate, et d.one eesti OÜ poolt töödeldavad Teie Isikuandmed on ebaõiged või Te ei ole andnud nõusolekut andmete kasutamiseks, võite nõuda, et nende andmete kasutamisel piirduks d.one eesti OÜ ainult andmete säilitamisega. Kasutamine piirdub ainult säilitamisega kuni on kindlaks tehtud andmete õigsus või kuni on kontrollitud, kas d.one eesti OÜ õigustatud huvid kaaluvad üles Teie huvid;

5.1.5.   Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kui Teie Isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, Te ei nõustu oma Isikuandmete sellise töötlemisega või esineb mõni muu seaduses sätestatud alus, siis on Teil õigus nõuda andmete kustutamist seaduses sätestatud piirides;

5.1.6.   Õigus andmeid üle kanda. Teil on õigus saada enda kohta käivaid Isikuandmeid, mis Te olete esitanud ettevõttele d.one eesti OÜ, süstematiseeritud, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus ning Teil on õigus paluda nende andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale õigusaktidega sätestatud korras.

5.1.7.   Õigus oma nõusolek tagasi võtta. Kui olete andnud meile nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks (kui Isikuandmeid töötlete nõusoleku alusel), võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekupõhise töötlemise seaduslikkust enne Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamist), võttes meiega ühendust käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 10.1 nimetatud kontaktidel;

5.2.      Samuti on Teil õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitseametile, kui arvate, et Teiega seotud Isikuandmete töötlemine on vastuolus seadusest tulenevate nõuetega. Siiski on Teil alati õigus võtta eelkõige ühendust meiega käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 10.1 nimetatud kontaktidel, kui Teil on täiendavaid küsimusi või soovite kasutada seoses Isikuandmete töötlemisega oma ülaltoodud õigusi.

5.3.      Kui esitate taotlusi Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kohta, siis palutakse Teil kinnitada oma isikusamasus (nt, kui esitate taotluse posti teel või kulleriga, siis tuleb esitada isikuttõendava dokumendi notariaalselt kinnitatud koopia või selle dokumendi koopia, mis on kinnitatud vastavalt muude õigustoimingutega, kui aga esitate taotluse elektrooniliselt, siis tuleb see allkirjastada digiallkirjaga). Kõigile Teie kui Andmesubjekti õiguste teostamisega seotud taotlustele vastab d.one eesti OÜ hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul päringu kättesaamise päevast, välja arvatud õigusaktides sätestatud erandid.

6. Küpsised (cookies)

6.1.      Veebilehel kasutame küpsiseid (väikesed failid, mis salvestatakse teie arvuti või muu seadme kõvakettale, inglise keeles cookies) selleks, et tagada Veebilehe nõuetekohane toimimine, Veebilehe tõrgeteta kasutamine, Veebilehel toimuvate andmevoogude analüüs ja Veebilehe turvalisus.

6.2.      Veebilehte kasutades kinnitate, et lubate d.one eesti OÜ-l salvestada küpsiseid oma lõppseadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni jne). Kui Te küpsiste kasutamisega ei nõustu, saate alati meie küpsistest keelduda, järgides käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 6.3.3 toodud juhiseid.

6.3.      Alljärgnevalt esitatakse teave, mida peaksite teadma küpsiste kohta:

6.3.1.   võime pakkuda Veebilehel teatud funktsioone, millele pääseb juurde ainult küpsiste kasutamise kaudu;

6.3.2.   küpsised võivad olla "seansiküpsised" (ingl. k session cookies), mida kasutatakse ainult Interneti sirvimise ajal ja mis kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel, "püsiküpsised" (ingl. persistent cookies), st need, mis on salvestatud Teie lõppseadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni jne) seni, kuni küpsise aegumiskuupäevani või kuni Te keeldute küpsisest, kasutades mõnda käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud meetodit, või "kolmanda osapoole küpsised", st need, mida kasutab mõni muu isik, kes ei ole veebilehe haldur.

6.3.3.   Võite alati meie küpsistest keelduda, kui Teie brauser lubab seda teha, kuid siiski võib selline keeldumine Teil takistada kaupade ostmist, kasutada Veebilehte või Veebilehel olevaid teenuseid.  Küpsiste seadistamiseks on kaks võimalust.

6.3.3.1. oma arvutisse juba installitud küpsiseid saate vaadata oma brauseris ja kustutada need ükshaaval või kõik korraga.  Toimingud, mis tuleb teha, on erinevad (kõige populaarsemate brauserite küpsiste kasutamise juhiste saamiseks klõpsake brauseri nimel Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), seepärast tuleb konkreetsed toimingud määrata Teie kasutava brauseri järgi;

6.3.3.2.  lisaks saate seadistada oma veebibrauseri nii, et see blokeeriks küpsised või et saaksite mis tahes küpsise installimise kohta hoiatuse. Toimingud, mis tuleb teha, on brauseriti erinevad, seega tuleb konkreetsed toimingud määrata arvestades Teie kasutatavat brauserit. 

6.4.      Veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:  

  Küpsis

Otstarve

Kestvus

Sort

Tehnilised ja isikupärastamise küpsised – tuvastamiseks, autentimiseks, sirvimiseks jne. Neid küpsiseid kasutatakse kasutaja tuvastamiseks seansi ajal, teatud protseduuride veebilehel kiirendamiseks, kasutaja eelistuste meeldejätmiseks seansi ajal, juba külastatud lehtede meeldejätmiseks jne:

KASUTAJA IDENTIFITSEERIMINE

Mõeldud kasutaja tuvastamiseks ja autentimiseks. Salvestab tehnilisi andmeid kasutaja seansi kohta, nagu ühenduse kestus, seansi ID ja palju muud.

Kuni sessiooni lõpuni

d.one Eesti OÜ küpsis

SEANSI TUVASTAMINE

Tuvastab kasutaja HTTP-seansi. Iseloomulik kõikidele veebirakendustele, mida kasutatakse seansi jooksul tehtud päringute tuvastamiseks.

Kuni seansi lõpuni

d.one Eesti OÜ küpsis

SIRVIMISE OLEK

Võimaldab identifitseerida kasutaja sirvimisolekut (seansi algus, lehekülg)

Kuni seansi lõpuni

d.one Eesti OÜ küpsis

KASUTAJA VALIKUD

Kande kasutaja valitud seansi tähendused (nt keel, toode, suurus jne)

Kuni seansi lõpuni

d.one Eesti OÜ küpsis

  LEMMIKVALIKUD, VIIMASED VALIKUD

Võimaldab meeles pidada Ostukorvi jäänud kaubad ja kasutada neid järgnevatel süsteemi sisselogimistel

  Alaline d.one Eesti OÜ küpsis

OSTUKORV

Salvestab teavet ostukorvi ja ostukorviga seotud kasutaja tuvastamise andmete kohta

Kuni seansi lõpuni

d.one Eesti OÜ küpsis

Sirvimisanalüüsi küpsised on ette nähtud üldise iseloomuga teabe kogumiseks kasutaja veebilehele sisselogimiste kohta (mitte selle konkreetse sisu kohta), et koguda statistilistel eesmärkidel koondteavet:

Origin (WC_GASource)

Kasutatakse selleks, et määrata, kust kasutaja jõudis veebilehe teatud leheküljele (kas brauserist või väliselt veebilehelt).

Alaline

d.one Eesti OÜ küpsis

GoogleAnalytics  (__UTMA, __UTMB, __UTMC, __UTMD, __UTMV, __UTMZ, __UTMT, __GA, __GAT...)

Võimaldab jälgida Veebilehte GoogleAnalyticsiga. See on Google'i pakutav teenus, mis aitab saada teavet kasutaja Veebilehele juurdepääsu kohta. Analüüsiks kogutakse teatud andmeid, näiteks, mitu korda kasutaja lehte külastas, millisel kuupäeval, milline oli külastuse kestus jne. Google Analyticsi tööriista pakub Google juhindudes teenuste osutamise tingimustest. Google'il on juurdepääs selle tööriistaga kogutud statistilistele andmetele ja see võib neid andmeid töödelda Ameerika Ühendriikide serverites, kuid on kohustunud rakendama Euroopa Liidus USA Privaatsuskilbi põhimõtteid, mis tagavad, et teenusepakkuja vastab EL-i privaatsusstandardite nõuetele. Rohkem teavet Google Analytics kohta leiate, kui klõpsate siia. Alternatiivne võimalus Google Analyticsi välja lülitamiseks on väikese Google'i pakutava pistikprogramm installimine, mille leiate siit.

Alaline

Kolmanda osapoole küpsis

6.5.      Juhime tähelepanu, et küpsiseid võivad kasutada ka d.one eesti OÜ partnerid või muud kolmandad isikud, keda d.one eesti OÜ ei kontrolli. D.one eesti OÜ ei saa olla ega ei vastuta selliste isikute toimingute eest. Kui kahtlustate, et d.one eesti OÜ partnerid või muud kolmandad isikud, keda d.one eesti OÜ ei kontrolli, kasutavad küpsiseid ilma Teie nõusolekuta, peaksite võtma ühendust konkreetse partneriga või muu kolmanda osapoolega.

7. Infoturve

7.1.      Me kasutame mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta meie valduses olevat teavet (sealhulgas isikuandmeid) volitamata juurdepääsu, kaotsimineku, varguse või mis tahes volitamata kasutamise, avalikustamise või muutmise eest. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et vaatamata sellele, et kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke vahendeid, ei saa d.one eesti OÜ täielikult tagada Teie andmete turvalisust sellisel kujul, nagu neid edastatakse või kogutakse interneti teel.

7.2.      Juhime teie tähelepanu asjaolule, et juhul, kui loote ühenduse veebilehega ühiskasutuses olevast arvutist või internetikohvikus asuvast arvutist, võib teatud teave teie kohta olla nähtav teistele, sealhulgas neile, kes kasutavad arvutit pärast teid.

7.3.      Saate vähendada oma isikuandmetele volitamata juurdepääsu riski, kui käitute ettevaatlikult ja valite mõistlikud turvameetmed, nagu näiteks uusima viirusetõrjetarkvara kasutamine jne.

8. Kolmandad isikud

8.1.      See privaatsuspoliitika reguleerib ainult selle teabe kasutamist ja avaldamist, mida me veebilehe kaudu kogume, kui privaatsuspoliitikas ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Kui avaldate oma isikuandmeid teistele veebilehe või muude veebilehtede kaudu, võivad sellise teabe kasutamisele ja avaldamisele kehtida erinevad reeglid, millega peaksite tutvuma.

8.2.      d.one eesti OÜ ei kontrolli privaatsuspoliitikaid ja (või) muid kolmandate isikute reegleid, mis kehtivad teie suhtes. Seetõttu vastutate oma äranägemisel ja riskil nende järgimise eest, kui need teie suhtes kehtivad. d.one eesti OÜ ei vastuta teiste veebilehtede privaatsuspoliitika ega muu sisu eest, kui veebilehel on viide teistele veebilehtedele või neis on viide sellele veebilehele.  Kui klõpsate veebilehe lingil, logol või muul veebilehe elemendil või kasutate veebilehel saadaolevaid teenuseid, võtke arvesse, et klõpsates ükskõik millisel ülaltoodud elemendil, võite veebilehelt lahkuda.

8.3.      d.one eesti OÜ ei kogu kolmandatelt isikutelt mingit teavet külastajate ja ostjate kohta, välja arvatud privaatsuspoliitikas või eeskirjas nimetatud juhtudel, samuti ka siis, kui ei järgita õigusaktides sätestatud nõudeid, eeskirju või rikutakse kolmandate isikute õigusi.

9. Vaidluste lahendamine

9.1.      Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamisele kehtivad reeglid on sätestatud veebilehe kasutamise korras.

10. Kontaktandmed

10.1.   Kui soovite teavitada meid privaatsuspoliitika rikkumistest, kui teil on mingeid küsimusi, pretensioone või vajate meie abi privaatsuspoliitika selgitamisel või kohaldamisel, palume pöörduda d.one eesti OÜ poole alljärgnevatel kontaktandmetel:

E-post: hello@d-one.ee

Asukoha aadress: Maakri 19/1, B korpus, 10145 Tallinn, Eesti

Kõigile päringutele, mis on seotud privaatsuspoliitikaga ja mis on esitatud kirjalikult, vastame mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, välja arvatud selles privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

Individuaalne lähenemine

Innovatiivsed tehnoloogiad

Ostu tagastamine

Autoriseeritud partner

See veebileht kasutab küpsiseid. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, klõpsake nupul "Nõustun" või jätkake veebilehe sirvimist. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Rohkem teavet küpsiste kohta saate lugeda Privaatsuspoliitikast.

Ainult sel kuul, 49€ ja suurema ostu puhul TASUTA KOHALETOIMETAMINE!